0098 13 32 11 9549
دکتر محمد مهدی کرم بین

دکتر محمد مهدی کرم بین

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان - دانشیار دانشگاه علوم پزشگی گیلان

دکتر محمد مهدی کرم بین در شهر رشت متولد شدند. جهت تحصیل در رشته ی پزشکی در رشته پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی ایران و تحصیل در رشته ی کودکان و نوزادان به دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد شدند.

پس از انمام تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعنوان استادیار مشغول به کار آموزش دانشجویان رشته پزشکی و دستیاران تخصصی شدند. ایشان از سال 1391 به درجه دانشیاری ارتقا یافتند.

ایشان مولف چندین جلد کتاب در رشته ی تخصصی خود هستند. همچنین مجری طرح غربالگری تالاسمی و فاویسم در استان گیلام بوده اند.

دکتر کرم بین، تحت عنوان استاد راهنما تاکنون سرپرستی و هدایت حدود هفتاد تن از دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی در رشته اطفال را به عهده داشته اند.

22 مقاله به زبان فارسی و 12 مقاله انگلیسی علمی و تحقیقاتی ایشان در مجلات داخل و خارج از ایران منتشر شده اند.

از فعالیت های دیگر ایشان، عضویت در کمیته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان مشاور است.

 

لینک به فهرست مقالاتی از دکتر کرم‌بین روی گوگل اسکالر

Title
Cited by
Year

Helicobacter pylori: a poor man’s gut pathogen?

MM Khalifa, RR Sharaf, RK Aziz
Gut pathogens 2 (1), 2
239 2010

Isolation and identification of E. cowanii from powdered infant formula in NICU and determination of antimicrobial susceptibility of isolates

J Mardaneh, MM Soltan-Dallal
Iranian journal of pediatrics 24 (3), 261
42 2014

Entrobacter, the most common pathogen of neonatal septicemia in Rasht, Iran

M Karambin, M Zarkesh
Iranian journal of pediatrics 21 (1), 83
33 2011

Neonatal exchange transfusion for hyperbilirubinemia in Guilan (the north province of Iran): a 3-year experience

B Esfandiarpour, H Ebrahimi, MF Karkan, N Farahmand, MM Karambin
The Turkish journal of pediatrics 54 (6), 626
20 2012

Incidence and risk factors for retinopathy of prematurity in North of Iran

Y Alizadeh, M Zarkesh, RS Moghadam, B Esfandiarpour, H Behboudi, …
Journal of ophthalmic & vision research 10 (4), 424
17 2015

Water treatment residual nanoparticles: a novel sorbent for enhanced phosphorus removal from aqueous medium

E Ahmed Elkhatib, A Mohamed Mahdy, F Kamal Sherif, K Ahmed Salama
Current Nanoscience 11 (5), 655-668
16 2015

Causes of respiratory distress in children

M Karambin, H Hashemian
Acta Medica Iranica, 405-408
4 2008

A review of 300 cases of transfusions in order to determine the underlying etiology

MM Karambin, SA Mesbah
Journal of Guilan University of Medical Sciences 6 (22), 27-30
4 1997

New insight into the effect of phototherapy on serum magnesium level

MM Karambin, A Heidarzadeh, H Norouzi, S Dalili
Iranian Journal of Neonatology IJN 8 (3), 44-47
2 2017

Anthrax: A rare cause of periorbital cellulitis and cicatricial ectropion

هاشمیان, هومان, بهبودی, حسن, کرمبین
مجله چشم پزشکی ایران 21 (1), 61-64
2 2009

Kawasaki Disease: An epidemiological and clinical study

H Hashemian, MM Karambin
Acta Medica Iranica, 455-457
2 2009

Demographic, Clinical, and Laboratory Characteristics of Patients with Infectious Mononucleosis

H Hashemian, MM Karambin, S Ghorbandoust
Journal of Guilan University of Medical Sciences 25 (98), 17-23
1 2016

Effects of administering prophylactic acetaminophen on short-term complications of vaccination in 6-month-old infants

MM Karambin, A Heidarzadeh, R Sharghy, S Dalili, H Hashemian
International journal of preventive medicine 6
1 2015

Causes of Death in Neonates and Children in 17-Shahrivar Training Hospital of Rasht

H Hashemian, MM Karambin, K Bolokimoghadam, M Mirzazadeh, …
Journal of Guilan University of Medical Sciences 23 (90), 42-49
1 2014

Ще раз до питання про гемолітичну хворобу новонароджених (огляд літератури з матеріалами власних досліджень)

ОГ Чернюх, ВФ Мислицький
Клінічна та експериментальна патологія 13 (4)
1 2014

Comparison of Neonatal Bacterial Septicemia in 2007 and 1998-2000 Years

قربانی, محمد حسین, کرم بین, سبحانی, عبدالرسول, فصیحی, پرنداخ جوشری, …
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 18 (69), 25-32
1 2009

BMI Changes in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Before and After Treatment with Methylphenidate

M Kousha, S Dalili, SA Kiani, M Zare, MM Karambin, A Heidarzadeh, …
Iranian Journal of Pediatrics 28 (2)
2018

Total Serum Magnesium Level in Icteric Neonates before and after Phototherapy in Patients Admitted to 17 Shahrivar Hospital, Rasht, 2012-2013

MM Karambin, A Heidarzadeh, H Norouzi
Journal of Guilan University of Medical Sciences 24 (95), 16-23
2015

PREVALENCE AND SUSCEPTIBILITY PATTERN OF E. COLI IN LOW BIRTH WEIGHT NEONATES OF EARLY ONSET SEPSIS

R Singh, S Singh, SP Singh, D Sachan
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 2 (12), 3122
2011

Effect of hemolysis and hyperbilirubinemia in glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient neonates

M Zarkesh, M Jafroodi, M Mehdi Karambin, T Rostami
Iranian Journal of Neonatology IJN 1 (1), 30-33
2010

Childhood arthritis: Rate of different types

MM Karambin, H Hashemian
Acta Medica Iranica, 31-34
2009

سیاه زخم: علتی نادر برای سلولیت پری اوربیتال و اکتروپیون سیکاتریسی

هاشمیان, هومان, بهبودی, حسن, کرم بین
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 17 (65), 128-133
2008

Anthrax: A Rare Cause of Periorbital Cellulitis and Cicatricial Ectropion

H Hashemian, H Behboudi, MM Karambin
Journal of Guilan University of Medical Sciences 17 (65), 128-133
2008

نتايج غربالگري تالاسمي در دانش آموزان دبيرستاني

كرم بين محمدمهدي
مجازي 1 (1), 46-46
2001

نتایج غربالگری تالاسمی در دانش آموز دبیرستانی

کرم بین, دکتر محمد مهدی
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 8 (29), 75-79
1999

گزارش یک مورد عفونت مادرزادی ناشی از ویروس سیتومگال

بلوکی مقدم, دکتر کبری, کرم بین, دکتر محمدمهدی
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 7 (25), 74-76
1998

بررسی علل ۳۰۰ مورد ا‌یکتر نوزادی منجر به تعویض خون در بیمارستان ۱۷ شهریور

کرم بین, دکتر محمد مهدی, مصباح, دکتر سید علی
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 6 (22), 27-30
1997

A Study of Meningitis in the Newborn Infants in Hefdah-Shahrivar Hospital, Rasht

MM Karambin, MR Parsi
Journal of Guilan University of Medical Sciences 3 (9), 23-28
1994

بررسی مننژیت نوزادان دربیمارستان ۱۷ شهریور رشت

کرم بین, دکتر محمد مهدی, پارسی, دکتر محمد رضا
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 3 (9), 23-28
1994

Drooling and Various Therapeutic Modalities

MH Hedayati Omami, MR Shahrokhi Karamy, HA Ahmad Zadehfar, …

شناسه هاي جمعيت شناختي، باليني و آزمايشگاهي كودكان دچار مونونوكلئوز عفوني

هاشميان هومان, كرم بين محمدمهدي, قرباندوست شراره
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان 25 (98), 17-23

علل مرگ و مير نوزادان و کودکان در مرکز آموزشي–درماني 17 شهريور رشت

هاشميان هومان, كرم بين محمدمهدي, بلوكي مقدم كبري, ميرزا زاده مهيار, …
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان 23 (90), 42-49

سياه زخم: علتي نادر براي سلوليت پري اوربيتال و اکتروپيون سيکاتريسي

هاشميان هومان, بهبودي حسن, كرم بين محمدمهدي
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان 17 (65), 128-133

بررسي عامل بيماري و خصوصيات اپيدميولوژي و باليني و پيامد نهايي کودکان مبتلا به انسفالوپاتي حاد تب دار در مرکز آموزشي درماني 17 شهريور رشت

هاشميان هومان, منصوري معصومه, كرم بين محمدمهدي, سلطاني پور سهيل, …
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان 26 (101), 20-29

مقايسه سپتي سمي باكتريايي نوزادان بين سال 1386 و 1379-1377 در بيمارستان هفده شهريور رشت

قرباني محمدحسين, كرم بين محمدمهدي, سبحاني عبدالرسول, فصيحي معصومه, …
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان 18 (69), 25-32

سیاه زخم: علتی نادر برای سلولیت پری اوربیتال و اکتروپیون سیکاتریسی

هومان هاشمیان, حسن بهبودی, محمد مهدی کرم بین

Octreotide use in the Treatment of Recurrent Hypoglycemia in a Suicidal Patient with Insulin and Glibenclamide

Z Eskafi Sabet, A Varasteh, H Hashemian, M Mansoori, MM Karambin, …

Practice of Pediatricians About Screening Criteria of Retinopathy of Prematurity

I Shakerinia, MM Karambin, A Heidarzadeh, H Norouzi, M Saneei, …

FUTURE OF ASTHMA DRUG THERAPY

M Ghaneei, M Movahhedi, MJ Mirzadeh, P Adibi, M Aghajanzadeh, …

A Survey on the Effects of Intravenous Tranexamic Acid on the Amount of Transfusion in Patients Undergoing TUR-P

M Khalili, P Rahmatpour, F Barari, T Hoseinzadeh, H Hashemian, …

Purtscher Retinopathy Associated with Valsalva Retinopathy after Accident

F Davatchi, H Chams, F Shahram, AH Nadji, C Chams-Davatchi, …