0098 13 32 11 9549

روزئولا نوزادان

روزئولا نوزادان:

بیماری ویروسی که درسنین شیرخوارگی دیده می شود و در آن، شیرخوار به طور ناگهانی دچارتب بالا به طول 5-3 روز می شود.
یک سوم بیماران به علت تب بالا ممکن است دچار تشنج شوند. همزمان با قطع تب، بثورات جلدی در بدن ظاهر می شود که تشخیص بیماری را قطعی می کند.
ممکن است بیمار دچار علایم تنفسی فوقانی مثل: احتقان بینی و گوش، و درد و سرفه نیز بشود. اکثر بیماران در روزهای اول تا سوم تحریک پذیر نیز می باشند.
استفاده از تب بر در زمان تب بالا برای بیمارانی که سابقه تشنج دارند و استفاده ازقرص دیازپام و داروهای ضدتشنج برای جلوگیری از تشنج الزامی می باشد.
با دیگران به اشتراک بگذارید: