0098 13 32 11 9549
 فتق نوزادان

فتق چیست

برآمدگی یابیرون زدگی کوچک و نرم نزدیک ناف، کشاله ران که باعث میشود از آن ناحیه برجستگی پیدا کند.
دو نوع اصلی فتق در شیر خواران وجود دارد: فتق نافی  و فتق کشاله ران

فتق نافی:

وقتیکه ازفضای نزدیک ناف برجستگی پیدا میکند

شیوع فتق نافی:

در ۵ درصد نوزادان دیده میشود. درب چه های نارس شایعتر است. همچنین دردخترها شایع تر است.
۱۰درصد موارد ارثی می باشد.

آیا فتق نافی برطرف خواهد شد؟

بستن یا نبستن فتق تاثیری ندارد.
اکثرا تا دوسالگی خودبخود برطرف میشود
درصورتی که با افزایش سن بزرگتر شود و یا سن به دوسالگی برسد و فتق باقی بماند درمان جراحی توصیه می گردد.

فتق کشاله ران:

برجستگی ناحیه کشاله ران که با گریه و سرفه بهتر مشخص میشود
درمان:درصورت تشخیص٬ جراحی اندیکاسیون دارد.
با دیگران به اشتراک بگذارید: