0098 13 32 11 9549

گرانولوم ناف یا زخم و ترشح ناف نوزاد

گرانولوم نافی چیست؟

 بند ناف که از طریق جفت باعث تغذیه جنین می شود حاوی دو شریان و یک ورید می باشد پس از قطع بند ناف معمولاً در روز 7- 5 تولد باقیمانده بند ناف خشک شده و می افتد. بعد از افتادن بند ناف توده گوشتی کوچکی باقی ماند که ممکن است خودش از بین برود یا نیاز به درمان داشته باشد. این توده گرانولوم (یا Umbilical Granuloma) نام دارد.
گرانولوم توده قرمز رنگ جامد و نرم روی ناف است. ترشحات روشن و یا کمی خونی دارد و بایستی در تشخیص افتراقی با پولیپ قرار گیرد. (پولیپ کمی بزرگتر و قرمزتر بوده و ارتباط به مثانه و روده دارد که بایستی با جراحی درمان شود)

درمان

 درمان گرانولوم با استفاده از قلم نیترات نقره  یا کوتر(سوزاندن) صورت می گیرد. 

در بعضی مقالات استفاده از نمک طعام با الکل را توصیه می کند که در مدت سه روز برطرف می شود. در این روش درمانی گاهی اوقات عود دیده می شود. 

با دیگران به اشتراک بگذارید: