0098 13 32 11 9549
استفراغ

استفراغ

استفراغ : استفراغ علل متعددی داشته، و بر اساس سن و زمان شروع استفراغ تقسیم بندی های مختلفی صورت میگیرد. به طور مثال، در بدو تولد ممکن است تحریک معده با مایع آمنیوتیک باعث استفراغ شود. استفراغ در روز اول تولد میتواند ناشی از انسدادهای دستگاه گوارش باشد. نوزادان گاهی...
فتق چیست

فتق چیست

  فتق چیست برآمدگی یابیرون زدگی کوچک و نرم نزدیک ناف، کشاله ران که باعث میشود از آن ناحیه برجستگی پیدا کند. دو نوع اصلی فتق در شیر خواران وجود دارد: فتق نافی  و فتق کشاله ران فتق نافی: وقتیکه ازفضای نزدیک ناف برجستگی پیدا میکند شیوع فتق نافی: در ۵ درصد نوزادان دیده...