0098 13 32 11 9549

برفک

کاربری پرسید 2 هفته پیش

سلام دکتر 
سفیدک روی لوپش از داخله 
برفک نیست

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد