0098 13 32 11 9549

چای با قرص آهن

سوالاتچای با قرص آهن
رها پرسید 6 ماه پیش

سلام بعد از مصرف قرص آهن یا غذایی گوشتی چند ساعت بعد مصرف چای مجازه؟؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
دو ساعت  اهن با چای بهتر است  فاصله  داشته باشد