0098 13 32 11 9549

سوالات

طرز عذا خوردن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
6 views1 پاسخ0 votes
درد واکسن
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش
10 views1 پاسخ0 votes
عدم وزن گیری
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
11 views1 پاسخ0 votes
گوش دردوسرماخوردگی
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 2 روز پیش • 
10 views2 پاسخ0 votes
بوی بد دهان …
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
ناف کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش • 
10 views1 پاسخ0 votes
گرفتن بینی کودک
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش
14 views1 پاسخ0 votes
سه روز است شکم نوزاد یک هفته ای کار نمی کند
پاسخ داده شدهکاربری پرسید 3 روز پیش
7 views1 پاسخ0 votes