0098 13 32 11 9549

سوالات

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
شربت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 روز پیش • 
12 viewsپاسخ0 votes
شیرخشک
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 روز پیش • 
14 viewsپاسخ0 votes
کپسول سفیکسیم ۴۰۰
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 روز پیش • 
9 viewsپاسخ0 votes
قورت دادن هسته زردالو
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 روز پیش • 
11 viewsپاسخ0 votes
بلعیدن کارتن
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 روز پیش • 
11 viewsپاسخ0 votes
مطب کی بازه؟
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 2 روز پیش • 
16 viewsپاسخ0 votes
اس مرازول ۵ برای نوزاد چهارماهه
بی پاسخروشنا پرسید 2 روز پیش • 
7 viewsپاسخ0 votes