0098 13 32 11 9549

سوالات

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
قدردانی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 روز پیش • 
25 viewsپاسخ0 votes
زخم دهان
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 روز پیش • 
18 viewsپاسخ0 votes
شیر پر چرب
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 7 روز پیش • 
21 viewsپاسخ0 votes
شربت
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
25 viewsپاسخ0 votes
زگیل بدن
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
24 viewsپاسخ0 votes
غذا خوردن کودک
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
23 viewsپاسخ0 votes
لوچ وسفیدشدن چشم نوزاد
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
22 viewsپاسخ0 votes
شربت دومتیدون
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
20 viewsپاسخ0 votes
سرماخوردگی
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
25 viewsپاسخ0 votes
سیفیکسیم ۱۰۰
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
14 viewsپاسخ0 votes
بیماری های دهان
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
25 viewsپاسخ0 votes
چشم
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
31 viewsپاسخ0 votes
عیدقربان
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
20 viewsپاسخ0 votes
کمبود وزن
پاسخ داده شدهدکتر کرم‌بین متخصص کودکان و نوزادان - رشت پاسخ داد 1 هفته پیش • 
22 viewsپاسخ0 votes