0098 13 32 11 9549

تب و تشنج

تب و تشنج:

در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله شایع بوده و در هر دو جنس دیده می شود. بیمار به طور ناگهانی دچار تشنج کوتاه مدت که کمتر از 15 دقیقه طول می کشد می شود.
امکان دارد تشنج در شروع تب یا درحین تب باشد. در زمان تشنج اقداماتی که توسط والدین صورت می گیرد استفاده از شیاف استامینوفن و پاشویه با آب ولرم و باز کردن راه هوایی بیمار می باشد. خوشبختانه تب و تشنج بامشخصات فوق در بار اول احتیاج به اقدام درمانی خاصی نداشته ولی جهت پیش گیری از تشنج ها برای بارهای بعدی توصیه می شود که والدین در زمان شروع تب به مدت 3 روز قرص دیازپام و شیاف استامینوفن با نظر پزشک استفاده نمایند. در صورتی که تشنج تکرار شونده بوده حتما بایستی با نظر پزشک فنوباربیتال به مدت لازم داده شود.
با دیگران به اشتراک بگذارید: