0098 13 32 11 9549

خس خس کردن سینه

سوالاتخس خس کردن سینه
مائده امامی پرسید 2 ماه پیش

سلام نوزادشش ماهه دارم سینه اش خیلی خس خس میکنه دکتر هم بردم خوب نشده باید چه کار کنم

با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد درصورت لزوم  اسپری  تنفسی  داشته باشد