0098 13 32 11 9549

راه نرفتن کودک دوساله

سوالاتراه نرفتن کودک دوساله
کاربری پرسید 2 هفته پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه توسط متخصص اعصاب کودکان  انجام دهید