0098 13 32 11 9549

گرفتگی صدا

سوالاتگرفتگی صدا
کاربری پرسید 1 هفته پیش

پسرم ن عطسه میکنه ن سرفه هیچی فقط دوروزه صداش گرفته لطفا بگین چکارکنم؟

با دیگران به اشتراک بگذارید:
2 پاسخ

سلام 
از دستگاه بخور مرطوب استفاده نماید درصورت عدم بهبود معاینه گردد شاید احتیاج به داروی مناسب باشد 

سلام 
از دستگاه بخور مرطوب استفاده نماید درصورت عدم بهبود معاینه گردد شاید احتیاج به داروی مناسب باشد