0098 13 32 11 9549

 آخرین سوالات شما

فهرستی از آخرین سوالات مطرح شده. شما میتوانید با استفاده از صفحه سوال جدید سوال خود را مطرح کنید.

سرما
بی پاسخکاربری پرسید 3 ساعت پیش
0 views0 پاسخ0 votes
اگزمای نوزاد
بی پاسخکاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
1 views0 پاسخ0 votes
اگزمای نوزاد
بی پاسخکاربری پرسید 3 ساعت پیش • 
0 views0 پاسخ0 votes
پر ادراری
بی پاسخکاربری پرسید 13 ساعت پیش
3 views0 پاسخ0 votes
اگزما و مدفوع خونی
بی پاسخکاربری پرسید 14 ساعت پیش • 
3 views0 پاسخ0 votes
اگزما و خس خس سینه
بی پاسخنرگس پرسید 16 ساعت پیش • 
5 views0 پاسخ0 votes
خس خس سينه
بی پاسخکاربری پرسید 17 ساعت پیش • 
4 views0 پاسخ0 votes
کمبود ویتامین دی
بی پاسخکاربری پرسید 18 ساعت پیش
5 views0 پاسخ0 votes
گریه کردن بچه
بی پاسخAm پرسید 21 ساعت پیش • 
5 views0 پاسخ0 votes
گریه کردن بچه
بی پاسخAm پرسید 21 ساعت پیش • 
4 views0 پاسخ0 votes