0098 13 32 11 9549

دورالت تناسلیه پسرم ورم کرده انگار اب هس توش نگرانم چی میتونه باش لطفا راهنمایی کنین

سوالاتدورالت تناسلیه پسرم ورم کرده انگار اب هس توش نگرانم چی میتونه باش لطفا راهنمایی کنین
کاربری پرسید 2 سال پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد