0098 13 32 11 9549

سلام پسرم تب و دل درد دارد لطف راهنمای کنید

سوالاتسلام پسرم تب و دل درد دارد لطف راهنمای کنید
کاربری پرسید 2 هفته پیش
با دیگران به اشتراک بگذارید:
1 پاسخ

سلام 
بایستی معاینه گردد شاید احتیاج به ازمایش باشد  تا علت مشخص گردد